Loading
SOBRE PROMOCIONES DE MU COINS • ABOUT MU COINS PROMOTIONS

SOBRE PROMOCIONES DE MU COINS • ABOUT MU COINS PROMOTIONS

[ES] El día 17/07/2023 se hizo un anuncio para dejar en claro que NO podrán recibir bonus promocional de MU Coins aquellos usuarios que no hayan verificado su número de teléfono. La misma web, al momento de donar, les advierte sobre ésto. Cumplimos en avisarles nuevamente ya que no podremos tomar en cuenta próximos reclamos sobre éste tema a partir de mañana. Gracias.

[US] On 07/17/2023 an announcement was made to make it clear that those users who have not verified their phone number will NOT be able to receive promotional bonuses from MU Coins. The same website, when donating, warns you about this. We comply to notify you again since we will not be able to take into account future claims on this issue starting tomorrow. Thank you.

[PT] No dia 17/07/2023 foi feito um comunicado para deixar claro que os usuários que não verificaram seu número de telefone NÃO poderão receber bônus promocionais da MU Coins. O mesmo site, ao doar, avisa sobre isso. Cumprimos notificá-lo novamente, pois não poderemos levar em consideração reivindicações futuras sobre esse assunto a partir de amanhã. Obrigado.

[PH] Noong 07/17/2023, isang anunsyo ang ginawa upang linawin na ang mga user na hindi na-verify ang kanilang numero ng telepono ay HINDI makakatanggap ng mga bonus na pang-promosyon mula sa MU Coins. Ang parehong website, kapag nag-donate, ay nagbabala tungkol dito. Sumusunod kami upang abisuhan ka muli dahil hindi namin magagawang isaalang-alang ang mga paghahabol sa hinaharap sa isyung ito simula bukas. Salamat.

[VN] Vào ngày 17/07/2023, một thông báo đã được đưa ra nhằm nêu rõ rằng những người dùng chưa xác minh số điện thoại của họ sẽ KHÔNG thể nhận được tiền thưởng khuyến mại từ MU Coins. Trang web tương tự khi quyên góp sẽ cảnh báo bạn về điều này. Chúng tôi tuân thủ việc thông báo lại cho bạn vì chúng tôi sẽ không thể xem xét các khiếu nại trong tương lai về vấn đề này bắt đầu từ ngày mai. Cảm ơn.

Read more